Verkoop- en leveringsvoorwaarden
______

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1. Alle door Vixia bv gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Overeenkomsten zijn alleen bindend, wanneer deze door Vixia bv schriftelijk zijn bevestigd
3. Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen en/of materialen zijn, gedurende de periode dat ze zich onder Vixia bv bevinden,
niet door Vixia bv verzekerd.
4. Alle goederen worden verzonden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever vrijwaart Vixia bv voor eventuele aansprakelijkheidsstellingen door derden.
6. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk door Vixia bv zijn ontvangen binnen 5 werkdagen na levering.
7. Retournering van goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming.
8. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is zonder nadere aankondiging een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand over het openstaande bedrag.
9. Bij gebreke van betaling binnen de onder punt 8 genoemde termijn komen alle op de vordering van het verschuldigde bedrag betrekking hebbende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever.
10. Leveringen vinden steeds plaats onder voorbehoud van het eigendomsrecht van Vixia bv.
11. Eventueel blijkende gebreken aan het geleverde, verplichten Vixia bv uitsluitend tot gratis vervanging of reparatie van het ondeugdelijk gebleken product/materiaal/dienst een en ander ter keuze van Vixia bv.
12. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Vixia bv thans zijnde Sittard -Geleen, onverminderd het recht van Vixia bv om zich te wenden tot elk andere bevoegde rechter.
14. Nietigheid van een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden tast niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan.
15. Door partijen zal ter vervanging een nieuwe bepaling worden vastgesteld die rechtens zoveel als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.

General Terms of Sale and of Delivery.

1. All the quotations made by Vixia are without any obligation.
2. Agreements shall only be binding if they have been confirmed in writing by Vixia bv.
3. All the goods and/or materials put at the disposal by the principal will not be insured by Vixia during the period of time that they are under control of Vixia.
4. All goods will be shipped at the expense and at the risk of the principal.
5. The principal indemnifies Vixia bv against possible liability by third parties.
6. Complaints will only be dealt with if they have been received by Vixia bv in writing within 5 working days after delivery.
7. Return of goods can only take place after prior written consent.
8. Payments will have to take place within 14 calendar days after the date of invoice. In case of exceeding of the date of payment, an interest charge for delay in payment of 1 % per month shall be due for the unsettled amount without any further notice.
9. In default of payment within the term of time mentioned under 8, all judicial and extrajudicial charges concerning the claim to the amount due shall be to the debit of the principal.
10. Deliveries shall always take place without prejudice to the proprietary rights of Vixia bv.
11. Possibly appearing defects to the products/material/service delivered, shall oblige Vixia bv exclusively to cost-free replacement or repair of the products/material/service appeared faulty, this being at the option of Vixia bv.
12. Exclusively Dutch law shall be applicable to all quotations and agreements.
13. All disputes arising from or connected to the agreement to which these terms and conditions are applicable, shall exclusively be adjudged by the authorized judge of the place of establishment of Vixia bv, this at the moment being Sittard – Geleen, without prejudice to the right of Vixia bv to apply to any other authorized judge.
14. Nullification of a stipulation of the agreement and/or the general terms and conditions shall not infringe upon the validity of the entire agreement and/or the general terms and conditions.
15. A new stipulation shall be established by parties as a replacement, which stipulation shall in
justice fit in with the original stipulation as much as possible.

Our general terms of sale and delivery are registered at the Chamber of Commerce from March 10, 2010.

Onze verkoop-en leveringsvoorwaarden zijn per 10 maart 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram